Fastighetsmäklarförbundet
Till Nyckelöns startsida
Telefon: 016-35 49 19 Mobil: 070-550 41 06
 

Integritetsskyddspolicy


Information om behandling av personuppgifter

Bakgrund

Den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, ofta förkortad GDPR, börjar tillämpas den 25 maj. 2018 Dataskyddsförordningen - som den heter på svenska - ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personliga data. Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt som ger dig som privatpersonkontroll över dina uppgifter.

Nyckelöns Fastighetsförmedling samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för som spekulant och eller blivande köpare av fastighet eller bostadsrätt. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas. Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter. Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Vi samlar in personuppgifter från tredje part tex.

 • Ägarinformation fr Lantmäteriet Hitta.se eller Eniro.se adressuppgifter och telefon

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Nyckelöns Fastighetsförmedling behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål. Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Nyckelöns Fastighetsförmedling har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom Nyckelöns Fastighetsförmedling Nyckelöns Fastighetsförmedling. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in. Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Nyckelöns Fastighetsförmedling har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts. Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lämnade bud

Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats. Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Nyckelöns Fastighetsförmedling har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål. Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Nyckelöns Fastighetsförmedling enligt lag. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.

Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.
Överföring av Personuppgifter Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden:

 • Vitec mäklarprogram leverantör

Andra personuppgiftsansvariga:

Mottagare Ändamål med överföring Laglig grund Kategorier av uppgifter

 • Hemnet Annonsering Fullfölja uppdragsavtal personuppgifter
 • Blocket Annonsering Fullfölja uppdragsavtal personuppgifter

En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på LÄNK. Du har även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Nyckelöns Fastighetsförmedling har vidtagit för att säkerställa att överföringar utanför EU/EES är lagliga.

Återkallande av samtycke Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Nyckelöns Fastighetsförmedling och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Dina rättigheter Nyckelöns Fastighetsförmedling kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Nyckelöns Fastighetsförmedlings legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål. Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering. Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Nyckelöns Fastighetsförmedling att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in;

Samt

 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripen profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta. Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Nyckelöns Fastighetsförmedling

Calle Söderbergsväg 9
635 32 Kvicksund
016–354919
nyckelon@telia.com

 

 


 

 

 

Ritva Valkama / Reg. fastighetsmäklare / Nyckelöns Fastighetsförmedling
Telefon: 016-35 49 19 Mobil: 070-550 41 06
E-post: nyckelon@telia.com